Legea privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă, la reexaminare

sursa foto: romania libera

Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 22 iulie 2022, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România.

Vă prezentăm textul integral al cererii:


 

București, 22 iulie 2022

Doamnei Alina-Ștefania GORGHIU

Vicepreședinte al Senatului, cu atribuții de Președinte

 

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată,

formulez următoarea

 

CERERE DE REEXAMINARE

asupra

Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România

 

La data de 4 iulie 2022, Legea pentru modificarea și completarea Legii  nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România a fost transmisă de către Parlament spre promulgare Președintelui României (PL-x nr. 490/2021, L263/2021). Actul normativ are ca obiect de reglementare următoarele: actualizarea adresei sediului Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR); stabilirea competenței de adoptare a statutului acesteia în sarcina adunării generale a membrilor, eliminând condiția aprobării statutului prin hotărâre a Guvernului; impunerea cauzelor de retragere a calității de membru AOSR prin statutul propriu; corelarea modului de finanțare și de gestionare a veniturilor AOSR de la bugetul de stat cu dispozițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice; asimilarea drepturilor salariale pentru personalul bugetar din aparatul de lucru al AOSR cu alte categorii de personal bugetar. În opinia noastră, însă, unele dintre soluțiile adoptate prin prezenta lege se impun a fi reanalizate, pentru motivele avute în vedere în cele ce  urmează.

Academia Oamenilor de Știință din România este definită la art. 1 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 31/2007 ca for național, de consacrare științifică, care reunește personalități reprezentative ale științei,  instituție de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă. În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a reținut că  „Academia Oamenilor de Știință din România este o instituție publică de interes public, autonomă, cu profil academic, având ca obiect de activitate conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea și protejarea științei sub toate formele, acțiunile și metodele directe, indirecte sau adiacente” și că „niciunul dintre elementele caracteristice ale naturii juridice a Academiei nu demonstrează calitatea acesteia de autoritate publică administrativă. Academia nu este nici organ de stat care acționează în regim de putere publică și nici persoană juridică de drept privat care, potrivit legii, deține statut de utilitate publică sau este autorizată să presteze un serviciu public, în regim de putere publică. Legiuitorul nu a acordat statut de utilitate publică și nici nu a autorizat Academia să presteze un serviciu public”. (Decizia nr. 771/2020, par. 41-42).

Potrivit pct. 2 și pct. 3 al art. I din legea supusă reexaminării, cu privire la modificarea art. 5 alin. (1), respectiv modificarea art. 7 din Legea nr. 31/2007, Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) se reorganizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi și statutului propriu, adoptat de adunarea generală a membrilor, iar criteriile de acordare, respectiv cauzele de încetare a calității de membru al AOSR se stabilesc prin Statut. În forma în vigoare a Legii nr. 31/2007, potrivit art. 5 alin. (1) Statutul AOSR, se adoptă de adunarea generală a  membrilor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar la art. 7 se prevede că se stabilesc prin statut criteriile de selecție sau de alegere a noilor membri ai AOSR.

Prin modificarea propusă la art. I pct. 3 din legea supusă reexaminării vor fi stabilite doar la nivel infralegal, respectiv prin Statutul adoptat de adunarea generală a AOSR, nu doar criteriile de acordare a calității de membru al AOSR, ci și cauzele de încetare a acestei calități.

Potrivit art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/2007, dispoziții nemodificate prin legea supusă reexaminării, în limita bugetului aprobat AOSR, membrii titulari ai AOSR primesc o indemnizație lunară brută de 2.000 lei, dacă nu sunt beneficiarii unei alte indemnizații academice, membrii corespondenți primesc o indemnizație lunară brută de 1.400 lei, dacă aceștia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizații academice, iar membrii de onoare primesc o indemnizație lunară brută de 1.000 lei.  De asemenea, membrii prezidiului AOSR, ai consiliului onorific, precum și membrii consiliului științific beneficiază de o indemnizație lunară majorată cu 20%.

Având în vedere indemnizația de care beneficiază membrii AOSR, corelată cu  dispozițiile art. unic pct. 6 și pct. 7 din legea transmisă la promulgare,  ce prevăd asigurarea fondurilor necesare funcționării instituției de la bugetul de stat și având în vedere natura AOSR de instituție publică de interes public, autonomă, cu profil academic, ce are ca obiect de activitate conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea și protejarea științei sub toate formele, acțiunile și metodele directe, indirecte sau adiacente, apreciem că este necesar ca legea să prevadă criteriile minimale atât pentru acordarea, cât și cauzele de încetare a calității de membru al AOSR. În acest mod, este asigurată o previzibilitate mai mare a normei pentru membrii sau potențialii membri ai AOSR, cât și o transparență ridicată, necesară unei instituții de interes public.

Introducerea în conținutul legii, iar nu doar prin Statut, a unor criterii clare care să permită o evaluare obiectivă a posibilității de dobândire a calității de membru AOSR, respectiv a cauzelor ce determină sau pot determina pierderea acestei calități ar asigura îndeplinirea cerințelor de calitate a legii, din perspectiva necesității asigurării stabilității și predictibilității normei aplicabile beneficiarilor săi, având în vedere că potrivit art. 5 alin. (4) și (5) din Legea  nr. 31/2007 membrii de onoare sunt cetățeni români sau străini care s-au remarcat prin realizări în domeniul științei sau prin contribuții aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR și a prestigiului AOSR, iar membrii titulari și corespondenți sunt cetățeni români aleși pe viață.

Prin art. I pct. 6 din legea supusă reexaminării, se modifică art. 20 alin. (1) din Legea nr. 31/2007, stabilindu-se că „ (1) Fondurile necesare funcționării Academiei Oamenilor de Știință din România se asigură în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare”. Așadar, potrivit normei de trimitere fondurile vor fi asigurate  „a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz”.  Totodată,  potrivit art. I pct. 7 din legea supusă reexaminării, veniturile proprii ale A.O.S.R. „se gestionează în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.”, respectiv se varsă integral la bugetul de stat.

Dintr-o altă perspectivă, potrivit art. I pct. 8 din legea transmisă la promulgare, referitor la modificarea art. 20 alin. (24) din Legea nr. 31/2007, drepturile salariale pentru personalul bugetar din aparatul de lucru se acordă, prin asimilare, pentru funcțiile de execuție conform prevederilor din Anexa III – Capitolul IV, litera b)  – salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură – și Anexa VIII, Capitolul II, Subcapitolul 1: A. Secțiunea I, punct 1, litera b)  – funcții de execuție pentru administrația publică centrală -, iar pentru funcțiile de conducere conform prevederilor din Anexa VIII, Capitolul II, Subcapitolul 1: A. Secțiunea I, punct 1, litera a) – funcții de conducere din administrația publică centrală – din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Considerăm că aceste dispoziții sunt neclare întrucât nu se stabilesc în mod clar funcțiile și corespondența acestora cu funcțiile salarizate potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, putând determina dificultăți de interpretare și aplicare ale dispozițiilor legale în procedura de încadrare pe funcții și salarizare, cu efecte directe asupra cuantumului venitului acordat cu titlu de salariu.

În ceea ce privește Statutul AOSR, prin soluțiile legislative propuse la art. I pct. 2 și 4 se elimină condiția aprobării acestuia prin hotărâre a Guvernului. Totodată, la art. II se prevede că: „(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se adoptă statutul AOSR prevăzut la art. 5 alin. (1), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Hotărârea Guvernului nr. 641/2007 pentru aprobarea Statutului Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările ulterioare, se abrogă la 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi”.

Considerăm că dispozițiile art. II sunt neclare, întrucât legea nu precizează momentul de la care va produce efecte noul statut, respectiv de la momentul adoptării acestuia de către Adunarea Generală sau de la momentul publicării sale în Monitorul Oficial al României. Mai mult, norma este de natură a crea o insecuritate juridică atât cu privire la statutul membrilor AOSR, cât și la organizarea și funcționarea acesteia, aparatul de lucru al AOSR și al unităților din subordine, conducerea, finanțarea și patrimoniul, în situația în care statutul actual este abrogat anterior momentului în care noul statut produce efecte.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS – WERNER IOHANNIS