Opt directori şi funcţionari publici, găsiţi de ANI în stare de incompatibilitate şi conflictul de interese

sursa foto: bzi.ro

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 8 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

BOLBOREA VERONEL FLORIN – Director executiv în cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către BOLBOREA VERONEL FLORIN a următoarelor infracţiuni:

– folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, precum şi a infracţiunii de fals în declaraţii prevăzută de art. 326 din Codul Penal întrucât a semnat un buletin de analiză pentru societatea comercială în cadrul căreia tatăl său deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator. De asemenea, persoana evaluată a încălcat şi prevederile art. 70 şi art. 79, alin. (1), lit. a), b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind conflictul de interese în materie administrativă.

– fals intelectual, prevăzută de art. 321 din Codul Penal şi fals în declaraţii, prevăzută de art. 326 din Codul Penal prin declararea necorespunzătoare a adevărului cu privire la gradul de rudenie/afinitate în care se află în contextul unor posibile relaţii ierarhice subordonate, precum şi declararea necorespunzătoare a adevărului cu privire la actele întocmite/ emise/ aprobate/ avizate pentru societatea comercială în cadrul căreia tatăl acestuia deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator.

AMZOI ELENA – Director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Scoială şi Protecţia Copilului Caraş – Severin SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către AMZOI ELENA a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în perioada în care a fost detaşată din cadrul aparatului de specialitate al C.J. Caraş-Severin pe funcţia de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş – Severin (02 octombrie – 28 noiembrie 2017 şi 09 ianuarie – 04 iulie 2018) a participat la realizarea controlului tematic al activităţii de management general şi sectorial la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş – Severin, şi ulterior în calitate de director executiv al Direcţiei a semnat la data de 05 martie 2018 raportul privind concluziile şi propunerile colectivului mixt pentru analizarea structurii organizatorice a Direcţiei, în vederea reorganizării, colectiv din care aceasta a făcut parte.

Astfel, persoana evaluată ar fi putut anticipa un interes patrimonial, veniturile din salarii încasate ca director executiv la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş – Severin fiind mai mari decât cele încasate din funcţia exercitată anterior la Consiliul Judeţean Caraş – Severin.

MĂRGĂRIT LĂCRĂMIOARA – Şef serviciu – Serviciul Politici Implementare Programe IMM din cadrul Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Ploieşti – CONFLICT DE INTERESE
ADMINISTRATIV

În perioada în care a fost delegată în funcţia publică de director executiv al A.Î.M.M.A.I.P.E., a semnat mai multe documente, ce ar fi putut creea un beneficiu pentru aceasta, după cum urmează:

– documente în baza cărora s-a organizat şi desfăşurat concursul de promovare în grad superior celui deţinut pentru funcţionarii publici în cadrul Serviciului Politici Implementare Programe pentru IMM din data de 03 septembrie 2020, în urma căruia a fost promovată în gradul profesional superior celui deţinut;

– documente în baza cărora s-a organizat şi desfăşurat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de şef serviciu în cadrul Serviciului Politici Implementare Programe pentru IMM din data de 04 decembrie 2020, în urma căruia a fost numită în funcţia de şef serviciu.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 şi art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

PODINĂ DORINA FLORICA – Funcţionar public în cadrul Primăriei Com. Botiz, Jud. Satu Mare – INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 09 iunie 2015 – 04 februarie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcţia publică de consilier juridic în cadrul Primăriei comunei Botiz şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în sectorul privat, atribuţiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate de către acesta în calitate de funcţionar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

NEACŞU MIHAI GABRIEL – Funcţionar public în cadrul Primăriei Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj – INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 august – 26 septembrie 2020, întrucât, a candidat la alegerile locale 2020 pentru funcţia de consilier judeţean, fără a se suspenda din funcţia publică pe perioada desfăşurării campaniei electorale.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 514, alin. (1), lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019.

ALBU MARIUS – Funcţionar public în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI SESIZARE PARCHET

La data de 31 iulie 2019, în exercitarea funcţiei publice, a efectuat control de specialitate la o societate comercială în cadrul căreia soţia acestuia deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator, şi a întocmit Procesul-verbal de control, semnat de soţia sa în calitate de administrator al societăţii comerciale, încălcând astfel prevederile art. 70 şi art. 79, alin. (1), lit. a), b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către ALBU MARIUS a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea funcţiei de consilier cu atribuţii de control în cadrul AJOFM Botoşani, a desfăşurat activităţi de control, de natură să creeze un avantaj patrimonial pentru soţia sa, la firmele în cadrul cărora aceasta a deţinut calităţi de asociat şi funcţii de administrator, întocmind în urma controalelor două procese-verbale.

Totodată, ALBU MARIUS a beneficiat de venituri în sectorul privat de la societatea comercială în cadrul căreia era încadrat în funcţia de formator, şi pentru care, în exercitarea funcţiei publice, a semnat cu menţiunea „bun de plată”, în sensul soluţionării a două cereri de acordare a unor indemnizaţii.

COSMA GABRIEL – Funcţionar public în cadrul Penitenciarului Oradea – INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 01 octombrie 2016, întrucât exercită simultan cu funcţia publică de medic în cadrul Penitenciarului Oradea şi funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

MATEI ADRIAN – ROBERT – Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 11 mai – 30 iunie 2020 şi 13 iulie – 01 august 2021, întrucât, a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special din cadrul I.G.P.R. şi o funcţie contractuală, încălcând astfel prevederile art. 6, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 364/2004 coroborate cu prevederile art. 2, alin. (4) din O.U.G. nr. 20/2020.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „alin. (1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;

– art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales”;

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.”;

– art. 79, alin. (1), lit. a), b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I; c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă”;

– art. 514, alin. (1), lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa funcţionarului public. (1) Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii: (…) h) pentru participare la campania electorală, pe durata campaniei electorale şi până în ziua ulterioară alegerilor „;

– art. 6, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 364/2004, potrivit căruia „(1) Avizul de desemnare în poliţia judiciară se retrage de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori procurorul desemnat în acest sens, atunci când se constată, după caz: b) existenţa unei stări de incompatibilitate potrivit art. 2 alin. (4) „;

– art. 2, alin. (4) din O.U.G. nr. 20/2020, potrivit căruia ” (4) Calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (…)”.

„Persoana (…) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.